Civil

Contractació, assessorament i defensa íntegra en l'àmbit de:

 • Drets de la propietat;
 • Drets de la persona;
 • Drets successoris o hereditaris;
 • Dret de família;
 • Contractació civil de tot tipus, destacant a nivell enunciatiu:

1) Arrendaments

2) Transmissió o cessió de béns mobles o immobles

3) Hipoteques

4) Dret registral

5) Contractes d'obra

Assessorament i defensa en matèria de:

 • Accions de responsabilitat Contractual i extracontractual, Responsabilitat derivades de productes, i Responsabilitats professionals.
 • Conflictes derivats de contractes d'obra i dret de la construcció
 • Conflictes societaris tals com Impugnació d'acords socials; Accions de responsabilitat contra els administradors i Accions de competència deslleial.
 • Conflictes sobre contractes civils i mercantils tals com Arrendaments urbans i rústics, Propietat horitzontal, Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes, Procediments sobre resolució i rescissió dels contractes, Reclamacions de quantitat, Contractes d'agència, distribució, concessió i franquícies, Processos sobre drets fonamentals i de la personalitat
 • Conflictes en matèria de dret successori, Testamentaries, Incapacitacions, tuteles.
 • Qüestions de família tals com separacions, divorcis, adopcions.

Processos d'execució tals com Execució de garanties reals i personals, Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials, Lletres de canvi, xecs i pagarés, Laudes arbitrals, Procediments monitoris i mesures cautelars, Execució de sentències i laudes internacionals

Notícies d'aquesta àrea »