Inici>Àrees de treball>Contractació pública

Contractació pública

Assessorament integral a empreses, patronals i ens, organismes i entitats del Sector Públic en matèria de contractació pública:

  • Elaboració d'informes i dictàmens diversos.
  • Procediments de contractació.
  • Procediments de contractació en els sectors exclosos.
  • Recursos administratius.
  • Recursos contenciós-administratius.
  • Concessions d'obres públiques i col·laboració entre el sector públic i el sector privat.
  • Elaboració de Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
  • Elaboració d'instruccions reguladores dels procediments de contractació d'ens, organismes i entitats del Sector Públic que no són Administració pública.
  • Participació en Meses de contractació.
  • Ponències, cursos i seminaris.