Inici>Àrees de treball>Econòmic-financera. Comptable. Fiscal

Econòmic-financera. Comptable. Fiscal

Econòmic - Financera. Elaboració de plans de negoci i viabilitat. Due Diligence . Valoracions. Assessorament en processos de compres d'empreses. Assessorament en negociacions davant entitats financeres. Direcció financera externalitzada .

Comptable. Creació, seguiment i organització dels circuits administratius de l'empresa. Establiment de polítiques comptables genèriques i específiques. Reunions periòdiques amb la Direcció analitzant la informació que emana de la comptabilitat. Assistència i col.laboració en el tancament comptable de l'exercici. Elaboració de la memòria de l'Entitat. Presentació de la comptabilitat i la seva discussió amb els auditors . Preparació i dipòsit davant el Registre Mercantil dels Comptes Anuals de l' exercici.

Fiscal. Assessorament continuat a les empreses en l'adequada atenció de les seves obligacions tributàries. Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques puntuals, formulant aquelles alternatives que condueixen a una optimització de la càrrega tributària. Mereixen especial menció les operacions financeres , d'assegurances , immobiliàries , d'estructuració patrimonial. Planificació d'estructures societàries des d'una perspectiva fiscal considerant tant l'àmbit nacional com l'internacional . Fiscalitat de les operacions de reestructuració d'empreses i , especialment , de les operacions de fusió i adquisició. Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria . Atenció de les relacions dels nostres clients amb l'Administració tributària , amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs. Substanciació de recursos i reclamacions davant l'Administració tributària i els tribunals contenciós - administratius.