Laboral

Contractació laboral. Contractes de treball en general . Contractació d'alts directius. Estrangeria .

Assessoria en Recursos Humans. Sistemes retributius. Manuals sobre polítiques i protocols de conducta. Prevenció de riscos laborals.

Negociació Col.lectiva i Relacions Laborals. Pactes i acords d'àmbit col.lectiu. Convenis col.lectius.

Reorganitzacions societàries i descentralització productiva. Auditoria laboral i de Seguretat Social. Transmissió / Successió d'empresa. Outsourcing i subcontractació d'activitats.

Acomiadaments i reestructuracions . Acomiadaments individuals. Expedients de regulació d'ocupació. Modificació col.lectiva de condicions de treball. Trasllats col.lectius .

Contenciós . Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes. Procediments individuals. Procediments de conflicte col.lectiu. Recursos de suplicació i de Cassació . Recursos d' Amparo .

Procediments administratius i contenciós - administratius. Assistència davant la Inspecció de Treball. Procediments sancionadors. Accidents de treball. Liquidació de deutes de la Seguretat Social. Recursos contenciós - administratius.

Notícies d'aquesta àrea »