Urbanisme

  • Elaboració del planejament urbanístic (POUM, Modificacions puntuals de planejament general, plans parcials i Plans especials).
  • Gestió i execució del Planejament: Projectes de reparcel·lació i urbanització, redacció de bases i Estatuts i constitució de Juntes de Compensació.
  • Disciplina urbanística: Redacció de denúncies i intervenció en expedients sancionadors.
  • Llicències d’obres: Sol·licituds i impugnacions.
Notícies d'aquesta àrea »