• Josep A. Pérez i Ferrándiz

Inici>L'equip>Josep A. Pérez i Ferrándiz

Advocat amb amplia experiència en el planejament, gestió i disciplina urbanística.


 

Currículum

Estudis:

  • Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (promoció 1981-86).
  • Diploma post-grau en dret inmobiliari i urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra (any 1991).

Tasca docent

  • Postgrau. Dret immobiliari, Urbanístic i de l’Edificació. Universitat Pompeu Fabra. Febrer 2005. Febrer 2006 i Febrer 2007, Febrer 2008. Febrer 2009 i Febrer 2010. Ponència en relació a les  “Ordres d’Execució”.
  • Màster Professional d’estudis territorials i urbanístics. Juny 2009. Ponència sobre Règim del sòl urbà.

Experiència professional:
Funcionari de carrera en excedència de la Generalitat de Catalunya en la que ha desenvolupat diverses tasques: Col·laborador tècnic en la Secretaria de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat, Cap de la Secció de Reparcel·lacions i Compensacions del Servei de Sectors d' Urbanització Prioritària (DOGC núm.: 2.271 de 21 d'octubre de 1996) i Cap del Servei de Protecció de la Legalitat i Assessorament de la Direcció General d'Urbanisme  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

L'octubre de 2006 es va incorporar al Bufet “DIAGONAL ADVOCATS”.

Altres informacions:
Publicacions:

  • “La problemàtica de les urbanitzacions il·legals”. Número 106 de l’any 2003 del Butlletí del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya.
  • “Estudis sobre urbanisme a Catalunya”. Editorial  Servei d’Estudis Registrals de Catalunya. Edició Setembre 2004.
  • “Manual pràctic de la protecció de la legalitat urbanística a Catalunya”. Llibreria Bosch, SL.


Col·laboració en l’elaboració de disposicions normatives de caràcter urbanístic

  • Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística.
  • Llei 2/2002, de 14 de març, Llei d'Urbanisme.
  • Reglament parcial de la Llei 2002, de 14 de març,aprovat pel Decret 287/2003, de 4 novembre.
Josep A. Pérez i Ferrándiz